Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Klasseændring

Princip for klassedeling, klasseændring og klassesammenlægning.

 

Baggrund for klasseændringer

En klassedeling, klasseændring eller klassesammenlægning er almindeligvis betinget af, at der på en årgang er for mange eller for få elever i en eller flere klasser.

Klassedeling hviler på Folkeskolelovens bestemmelser. Elevtallet i en klasse må som udgangspunkt ved skoleårets begyndelse ikke overstige 28 elever.

Klassesammenlægning/ændring kommer på tale, når der er et lavt elevtal i en klasse på årgangen.

Når en klasse skal opløses, rejser der sig altid en række spørgsmål; både for forældre, elever og personale.

Ikke to situationer er ens, men vi vil med dette princip forsøge at sikre, at processerne er gennemskuelige og forløber rimelig ensartet.

 

Overordnet målsætning

Formålet med princippet er at sikre en grundig tilrettelagt proces i tilfælde af klassedeling/sammenlægning/ændring, som bedst muligt sikrer tryghed i en forandringsproces.

Vi vil sikre, at vi har årgange med klasser, der fungerer godt både fagligt og socialt, såvel sammen som hver for sig. Det skaber det bedste fundament for læring.

Det tilstræbes at lave klasser, hvor der tages hensyn til:

- Ensartet klassestørrelse

- Jævn fordeling af drenge og piger

- Elevernes faglige niveau

- Sociale relationer og interesseområder

- Elever med særlige behov

- Gruppedynamik med fokus på at danne grundlag for det bedst mulige trivsels- og læringsmiljø

- Andet kendskab til elevgruppen og enkeltelever

- Elevinddragelse

 

Skolens ansvar

Det tilstræbes at sikre en god og rettidig kommunikation.

Det er vigtigt, at elever, forældre og personale oplever processen som god og gennemsigtig.

Beslutning om klassesammenlægning/-deling/-ændring træffes af skolens ledelse i samarbejde med det pædagogiske personale.

Beslutningen forelægges skolebestyrelsen ved først kommende bestyrelsesmøde.

Elever og forældre informeres så tidligt som muligt om en forestående klassesammenlægning/-deling/-ændring.

Forældrene indbydes til et forældremøde, hvor der informeres om den forestående proces. Eleverne inddrages så vidt muligt i processen.

Årgangsteamet udarbejder et forslag til nye klasser og fremlægger det for skolens ledelse, som træffer den endelige beslutning.

Når skolen har truffet beslutning om den endelige fordeling, orienteres forældrene via intra.

Alle berørte elever informeres af deres respektive klasselærere samtidigt om sammensætningen af nye klasser.

På førstkommende forældremøde efter sammenlægning/ændring/deling vælges der et nyt klasseråd.

På forældremødet informeres og drøftes det, hvilke ”ryste-sammen”-aktiviteter iværksættes for elever og forældre.

 

Forældrenes ansvar

Forældrene bestræber sig på at bidrage konstruktivt i processen. Dette ved at deltage på de indkaldte møder og have en positiv tilgang til den/de nye klasse/r, de nye klassekammerater, forældre og personaler.

Forældrene skal have fokus på både individet og fællesskabet.

I en ny klasse skal både ens eget barn og resten af klassen være i en god faglig og trivselsmæssig udvikling.

 

Vedtaget af Skolebestyrelsen ved Espe Skole og Børnehave d. 11.10.2016.