Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Handleplan for nedbringelse af elevfravær på Espe Skole

Alle børn i den undervisningspligtige alder skal møde i skole og være klar til at deltage i den planlagte undervisning. Elevfravær skal altid, uanset årsag, begrænses mest muligt. Det har du som forælder ansvar for.

Skolen skal registrere fravær hver dag. For 0.-6. kl. sker registreringen i første lektion. Skriv derfor til klasseteamet på AULA inden klokken 7.30 hver dag dit barn er syg.

Vi forventer, at eleverne møder undervisningsparate i skole til tiden.

Vi forventer, at forældrene indgår i et samarbejde med skolen, såfremt et bekymrende fravær skulle opstå.

 

Lovligt fravær grundet sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende.

Der er tale om fravær på grund af sygdom, funktionsnedsættelse og lignende, når en elev på grund af smittefare eller af hensyn til elevens sundhed eller velfærd ikke kan møde frem til undervisning. Ved denne type fravær skal skolen have besked senest samme dag inden klokken 7.30 – så vidt muligt via AULA.

Sygefravær omfatter også nødvendige tandlæge- og lægebesøg, medmindre der er tale om så kortvarige besøg, at det slet ikke noteres eller registreres som fravær.

Hvis dit barn har været meldt syg i to uger, kan skolelederen bede om en lægeattest.

 

Lovligt fravær som ekstraordinær frihed.

Skolelederen kan give tilladelse til ekstraordinær frihed. Det kræver en individuel vurdering, og at du sender en begrundet ansøgning til skolen. Ekstraordinær frihed kan typisk gives i forbindelse med særlige begivenheder af betydning for familien og eleven, eller når elevens forældre ønsker at tage eleven med på ferie uden for almindelige ferieperioder.

Der findes ingen generel ret til ekstraordinær frihed, og skolelederen skal træffe sin beslutning ud fra en konkret vurdering, som tager hensyn til både elevens egen skolegang og resten af klassen. Da udgangspunktet er, at skolens elever møder i skole hver dag, skal skolens leder være tilbageholdende med at give tilladelse til ekstraordinær frihed.

 Ønsker du at søge om ekstraordinært frihed for dit barn, skal du udfylde en ansøgningsblanket og sende den til skolelederen i god tid inden første fraværsdag. Heri skal du bl.a. angive årsag til fravær, fraværsperiode og hvordan du vil understøtte dit barn fagligt og socialt under fraværet. Det er et forældreansvar, at eleven kan følge med i undervisningen efter den afholdte ekstraordinære frihed. Ansøgningsblanketten finder du på skolens hjemmeside.

 

Ulovligt fravær.

Skolen vil registrere fravær som ulovligt fravær, hvis du ikke sygemelder dit barn, eller hvis skolelederen ikke på forhånd har givet særlig tilladelse til fraværet. Hvis skolen registrerer ulovligt fravær, vil I straks modtage en SMS, der beder jer tage kontakt til skolen via AULA, så fraværsårsagen kan afklares. Kontakter forældrene ikke skolen, vil et fravær på mere end 45 minutters ulovligt fravær blive registreret som en hel dags fravær (ifølge Faaborg-Midtfyn Kommunes registreringspraksis).

Folketinget har besluttet at indføre nye regler for ulovligt elevfravær. Efter de nye regler er kommunen som udgangspunkt forpligtet til at trække børne- og ungeydelse i et kvartal, hvis dit barn har et ulovligt fravær på 15% eller derover inden for samme kvartal. Hvis en elev har 15% ulovligt fravær, har skolen pligt til at underrette kommunen, hvorefter kommunens forvaltning vil behandle sagen efter almindelige forvaltningsregler, herunder foretage partshøring, forud for en eventuel beslutning om at trække børne- og ungeydelsen.

Ved 10 % fravær inden for et kvartal har skolen pligt til at tage kontakt til hjemmet, så I sammen kan finde en løsning og få stoppet fraværet. Skolen vil samtidig informere om de mulige økonomiske konsekvenser ved et fortsat højt fravær.

15% ulovligt fravær i et kvartal svarer typisk til 6-9 dage. Antallet af dage er forskelligt fra kvartal til kvartal, fordi antallet af skoledage varierer hen over året. Det specifikke antal dage i de enkelte kvartaler kan ses på kommunens hjemmeside.

Alle elever er vigtige for den faglige og sociale trivsel. Tak fordi du som forælder støtter op om dit barns skole.

Ovenstående er vedtaget i Fællesbestyrelsen d. 13.10.2021

Dokumenter

Handleplan for nedbringelse af elevfravær

Shape Created with Sketch.